TD SUHA KRAJINA

Suha krajina, kjer Čas teče drugače
Dryland, where Time has a different pace

Welcome

Newest Members

AKTUALNO

Na zadnjem občnem zboru TD Suha krajina smo dopolnili Statut TD Suha krajina tako, da se 1. člen Statuta glasi:


‘Turistično društvo Suha krajina je društvo, v kateri se združujejo zainteresirani krajani (v nadalnjem besedilu: člani) z namenom in ciljem pospeševanja in razvoja turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem ter s ciljem pospeševati turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah.

Turistično društvo Suha krajina je nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja turizma.

Deluje v javnem interesu tudi na drugih področjih, od: kulture, varstva kulturne dediščine, varstva okolja, ohranjanja narave, razvoja podeželja, športa in mednarodnega razvojnega sodelovanja.'


Statut

    Na osnovi 9. člena in 25. člena Zakona o društvih – ZDru-1 (Ur. l. RS št. 64/2011-UPB1) je zbor članov Turističnega društva Suha krajina iz Žužemberka, dne 24. 03. 2013 sprejel dopolnitev

 

STATUTA

o delu in organizaciji

Turističnega društva Suha krajina

iz Žužemberka

 

 I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Turistično društvo Suha krajina je društvo, v kateri se združujejo zainteresirani krajani (v nadalnjem besedilu: člani) z namenom in ciljem pospeševanja in razvoja turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem ter s ciljem pospeševati turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah.

 

2. člen

Člani društva so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo etične norme ter odločitve in sklepe, ki jih sprejmejo organi društva.

 

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež društva je v Žužemberku, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.

Turistično društvo ima svojo štampiljko in znak.

Štampiljka je okrogle oblike s premerom 3 cm z grajskim stolpom žužemberskega gradu v sredini in z napisom ob zunanjem robu Turistično društvo Suha krajina.

 

4. člen

V okviru turističnega društva se lahko organizirajo interesne skupine članov, ki delujejo na področju ljudskega petja, igranja na instrumente, slikarstva, viteštva in srednjeveškega plesa, turističnega vodenja, oglarstva, pohodništva in rekreacije ter drugih področij.

 

5. člen

Turistično društvo se združuje v Turistično zvezo Dolenjske in Bele krajine in Turistično zvezo Slovenije kot tudi v druge organizacije in zveze, ki delujejo na področju turizma oziroma so potrebne za izvajanje turističnih dejavnosti.

 

6. člen

Delovanje društva je javno in je zagotovljeno:

- s tem, da so seje organov društva javne

- s tem, da so na seje društvenih organov vabljeni novinarji

- z organiziranjem okroglih miz in tiskovnih konferenc

- s pošiljanjem vabil, gradiv in zapisnikov članom

- s pošiljanjem obvestil članom o sprejetih sklepih organov društva

- s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni vsem članom društva

Za zagotovitev javnosti dela društva ter za dajanje informacij sta odgovorna predsednik in tajnik društva.

  

7. člen

Vsebina dela turističnega društva je predvsem naslednja:

·       koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanja turizma v kraju, v Suhi krajini in Sloveniji

·       s tečaji, predavanji, publikacijami, razstavami, ekskurzijami, izleti in drugimi aktivnostmi skrbi za turistično vzgojo članstva in ostalega prebivalstva, zlasti mladine

·       pri svojih članih razvija razumevanje in smisel za ureditev in olepšanje Žužemberka, Dvora, Hinj, Šmihela, Ajdovca in tudi širše okolice

·       se zavzema za varstvo naravne in kulturne dediščine, kulturno zgodovinskih spomenikov in se vključuje v akcije za varstvo okolja

·       samostojno ali z drugimi organizacijami se loteva akcij in tekmovanj za lepo in smotrno urejanje kraja

·       organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih, etnoloških, družabnih in drugih prireditvah in manifestacijah, ki neposredno ali posredno povečujejo turistični promet ali pa so namenjena dobremu počutju članov in krajanov ter obiskovalcev

·       spremlja in proučuje vprašanja turizma in njegovega razvoja ter predlaga krajevnim skupnostim, občinskemu svetu in drugim organizacijam ustrezne ukrepe za razvoj in izboljševanje turizma

·       spodbuja zanimanje za podeželjski turizem in odpiranje novih turističnih kmetij, prenočišč, kampov

·       pospešuje, sodeluje, organizira in upravlja turistično informativno dejavnost in promovira Žužemberk, Dvor, Ajdovec, Šmihel, Hinje in širše območje Suhe krajine v Sloveniji in v tujini

·       se zavzema za vključevanje zasebnih turističnih sob v turistično ponudbo ter za izboljšanje kvalitete in opremljenosti prenočitvenih zmogljivosti

·       se zavzema za označitev, raziskovanje ter obnovitev kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti v Suhi krajini

 

7.a člen

Društvo se lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, ki ni osnovni namen društva, pod pogoji, ki so za tovrstno dejavnost določeni z ustreznimi predpisi.

Morebitni presežek prihodkov nad odhodki, ki je dosežen z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, je izključno namenjen za doseganje osnovnih nalog za delovanje društva.

Društvo lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:

- C13.300 Dodelava tekstilij

- G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

- I56.290 Druga oskrba z jedmi

- I56.300 Strežba pijač

- J58.190 Drugo založništvo 

- J63.990 Drugo informiranje

- N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

- P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

- R90.010 Umetniško uprizarjanje

- R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

- R93.190 Druge športne dejavnosti

 

 II. ČLANSTVO

 

8. člen

Član turističnega društva je polnoleten občan, ki podpiše pristopno izjavo in sprejme ta Statut.

Član društva je lahko tudi tuja fizična oseba.

 

9. člen

Mladoletniki do dopolnjenega 15. leta starosti so lahko člani društva z enakimi pravicami kot ostali člani, le da ne morejo biti izvoljeni v organe društva in ne morejo prevzemati nikakršnih materialnih obveznosti. Mladoletni člani so lahko v okviru društva organizirani v sekcijah podmladka, pristopno izjavo podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.

 

10. člen

Častni član društva lahko postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj društva in turizma. O imenovanju častnega člana odloča zbor članov na predlog upravnega odbora. Častni član, ki ni redni član društva, nima pravice odločanja.

 

11. člen

Pravice članov društva so:

·       da volijo in so izvoljeni v organe društva

·       da sodelujejo pri sprejemanju delovnih programov društva

·       da sodelujejo v vseh aktivnostih kot so izleti, popotovanja, sestanki in prireditve, ki jih organizira društvo

·       da uživajo vse ugodnosti, ki jih pridobi društvo za svoje člane

·       da organom društva postavljajo vprašanja iz turistične problematike in dajejo predloge za njihovo    reševanje

·       da vlagajo pritožbe v zvezi z delom društva na nadzorni odbor društva

   

12. člen

Dolžnosti članov društva so:

·       da podpirajo društveno delovanje

·       da sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog

·       da sodelujejo pri organizaciji prireditev in očiščevalnih ali označitvenih akcijah društva

·       da pri društvenem delu spoštujejo in se ravnajo po tem Statutu

·       da varujejo in se povsod zavzemajo za ugled društva

·       da se ravnajo po etičnih in moralnih normah

·       da redno plačujejo članarino

 

 13. člen

Članstvo v društvu preneha:

- s smrtjo

- z izstopom

- z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča.

 

14. člen

Član izstopi iz društva, ko poda pismeno izjavo častnemu razsodišču društva, da ne želi biti več član društva.

Enako kot pismena izjava iz prvega odstavka tega člena se šteje neplačevanje članarine dve leti zapored.

 

15. člen

Člana lahko iz društva izključi častno razsodišče.

 

16. člen

Simpatizerji društva so lahko fizične ali pravne osebe, ki pa ne plačujejo članarine in nimajo pravice odločanja.

 

 III. ORGANIZACIJA

 17. člen

Organi društva so:

·       zbor članov

·       upravni odbor

·       nadzorni odbor

·       častno razsodišče

18. člen

Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.

Zbor članov je reden ali izreden.

Reden zbor članov skliče upravni odbor najmanj enkrat letno.

Izreden zbor članov se skliče po potrebi. Skliče ga upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo tretjine članov ali na zahtevo nadzornega odbora.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je sprejel takšno zahtevo. V nasprotnem primeru to stori predlagatelj.

Izredni zbor članov sklepa samo o stvari za katero je bil sklican.

 

19. člen

O sklicu zbora članov morajo biti člani obveščeni najmanj 8 dni pred dnevom za katerega je bil sklican. Vabilu za zbor članov mora biti priložen dnevni red zbora.

Vse člane voljenih organov društva je treba povabiti na zbor članov s pisnim vabilom.

 

20. člen

Zbor članov je sklepčen, če je navzočih najmanj 1/2 vseh članov.

Zbor članov je sklepčen tudi pol ure po uri sklica, če je prisotnih najmanj 10 članov.

 

21. člen

Zbor članov sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov.

Kadar odloča o spremembah Statuta društva ali kadar voli organe društva, mora za predlog glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov.

Glasovanje je praviloma javno, razen če zbor članov na določi drugače.

 

22. člen

Zbor članov prične predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika. O seji zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi zgoraj navedeni.

 

23. člen

Zbor članov:

- odloča o dnevnem redu

- razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora , nadzornega odbora ter častnega razsodišča

- sprejema delovne programe društva in daje smernice za njihovo uresničitev

- voli člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča ter njih predsednike

- voli predstavnike društva za razne organizacije in zveze katerih član je društvo

- sprejema Statut društva in njihove spremembe

- odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe upravnega odbora in častnega razsodišča

- odloča o izključitvi člana iz društva na drugi stopnji

- odloča o finančnih načrtih društva, zaključnem računu

- odloča o vključevanju društva v zvezo društev in druge organizacije

- odloča o vseh drugih zadevah po predlogu upravnega odbora, nadzornega odbora ali častnega 

   razsodišča ter navzočih  članov

- sklepa o prenehanju društva

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.

  

Upravni odbor

 

24. člen

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov in mu za svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja.

 

25. člen

Upravni odbor šteje 5 članov in je izvoljen za štiri leta.

Predsednik upravnega odbora, ki je tudi predsednik društva, sklicuje in vodi seje upravnega odbora.

Upravni odbor mora imeti seje po potrebi, najmanj pa vsake pol leta.

Upravni odbor je sklepčen in s tem so veljavne sprejete odločitve če so prisotni 3 člani upravnega odbora.

Pri sejah upravnega odbora lahko sodelujejo tudi vodje sekcij.

 

26. člen

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

- sklicuje zbor članov društva in zanj pripravi poročila ter sklepe, ki naj jih sprejme

- izvršuje sklepe zbora članov

- odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev

- skrbi za materialno finančno poslovanje in sredstva društva

- ustanavlja odbore, komisije in druga delovna telesa za izvrševanje posameznih nalog in imenuje 

   njihove člane

- imenuje podpredsednika društva

- imenuje tajnika društva in druge administrativne delavce

- odloča o vseh drugih društvenih zadevah v okviru določil tega Statuta

  

Nadzorni odbor

 27. člen

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let.

 

28. člen

Naloga nadzornega odbora je spremljati delo vseh organov društva, ugotavljati zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzorovati finančno materialno poslovanje društva.

 

 29. člen

Nadzorni odbor se mora sestati najmanj enkrat na leto, oziroma po potrebi. Nadzorni odbor je sklepčen  in s tem so veljavne vse odločitve, če sta prisotna dva člana nadzornega odbora, ki sprejmeta odločitev.

 

 Častno razsodišče

30. člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor članov za štiri leta.

Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.

Častno razsodišče je sklepčno  in s tem so veljavne vse odločitve, če sta prisotna dva člana častnega razsodišča, ki sprejmeta odločitev.

 

31. člen

Naloga častnega razsodišča je, da ugotavlja in obravnava disciplinska prekrške članov ter na osnovi ugotovitve krivde izreka naslednje ukrepe:

- ustni opomin

- javni pismeni opomin

- predlog zboru članov za izključitev iz društva

 

32. člen

Za prekršek se smatra vsaka hujša kršitev tega Statuta in drugih aktov društva ter vsako dejanje, ki prizadene ugled in interese društva.

Častno razsodišče se pri svojem delu ravna smiselno določilom kazenskega postopka.

Zoper izrečen ukrep častnega razsodišča se lahko prizadeti član pritoži na zbor članov društva, ki o stvari dokončno odloči.

  

Predsednik

33. člen

Predsednik društva je izvoljen za štiri leta in zastopa društvo kot pravno osebo ter je odgovoren za zakonito delo društva.

Predsednik opravlja naloge društva, ki mu jih poveri na osnovi tega Statuta zbor članov, kateremu je tudi odgovoren za celotno svoje delo v društvu.

Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

 

Podpredsednik

 34. člen

Na predlog predsednika društva upravni odbor imenuje podpredsednika društva, ki nadomešča predsednika društva.

V primeru prenehanja mandata predsedniku društva, vodenje društva prevzame podpredsednik z vsemi pooblastili.

 

Tajnik 

35. člen

Na predlog predsednika društva lahko upravni odbor imenuje tajnika društva, ki organizira in vodi strokovno delo društva ter pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog. Tajnika je mogoče zadolžiti tudi za delo in strokovno pomoč drugim organom društva ter delovnim telesom društva, ki jih za opravljanje posameznih nalog ustanovi in imenuje upravni odbor društva.

 

36. člen

Če dela za društvo ne morejo opraviti funkcionarji društva, podpredsednik in tajnik, lahko na predlog predsednika upravni odbor organizira posebno strokovno službo, ki jo vodi podpredsednik društva.

 

IV.  MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 

37. člen

Dohodki društva so:

- dotacije fizičnih in pravnih oseb

- dohodki iz naslova materialnih pravic in pridobitne dejavnosti društva

- sredstva pridobljena iz javnih sredstev

- članarina, ki jo plačujejo člani društva

- razni drugi prihodki

Prihodki društva se lahko uporabljajo le za dejavnost društva. Vsaka delitev sredstev med člane društva je nična.

 

38. člen

Materialno in finančno poslovanje društva je urejeno v skladu z veljavnimi predpisi, tem Statutom in odločitvami zbora članov ter upravnega odbora društva, ter v skladu s pravilnikom o finančnomaterialnem poslovanju.

Finančno poslovanje društva vodi blagajnik društva, ki skrbi tudi za javnost le-tega.

Odredbodajalec je predsednik društva.

 

39. člen

Dohodki in izdatki društva se vsako leto določijo s finančnim načrtom.

 

40. člen

Premoženje društva tvorijo vse nepremičnine in premičnine ter finančna sredstva, ki so last društva in so kot taka zapisana v ustreznih javnih listinah in društveni inventurni knjigi.

 

 V.  PRENEHANJE DRUŠTVA

41. člen

Društvo preneha delovati po sklepu zbora članov ali po zakonu, če dejansko ni več članov.

 

42. člen

V primeru prenehanja delovanja društva pripada vse njegovo premoženje društvu, ki bi bilo ustanovljeno za razvoj in promocijo turizma na območju Žužemberka ali Suhe krajine.

V nasprotnem primeru, pripada vse njegovo premoženje Občini Žužemberk.

 

 

V.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 43. člen

Za vse, kar v tem Statutu ni določeno se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih ter drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.

 

44. člen

Za delo zbora članov in ostalih organov društva se smiselno uporabljajo splošno znana in uveljavljena načela za delo organov društev, če tega ne določa ta Statut.

 

45. člen

Te dopolnitve Statuta je sprejel zbor članov Turističnega društva Suha krajina, dne 24.03.2013 in pričnejo veljati takoj.

 

46. člen

Z uveljavitvijo tega Statuta so prenehala veljati Pravila Turističnega društva Suha krajina s sedežem v Žužemberku in vsa določila drugih splošnih aktov društva, ki so v nasprotju s tem Statutom.

  

Žužemberk, 24.03.2013

                                                                                                                                                                                                                                            Predsednik

                                                                           Vlado Kostevc  l.r.